۱۳۸۷ شهریور ۱۷, یکشنبه

اقوام ترک زبانی که از روزگاران باستان ، بومی آذربایجان و نواحی مختلف ایران بوده اند (قسمت اول)

پروترکها ( pre-Turk ) : در این بخش به معرفی تمدن درخشان باستان سرزمین ایران خواهیم پرداخت تمدنهایی که از روزگاران باستان و بدون انقطاع تاریخی تا زمان ورود آریایی ها به ایران بر این سرزمین حکومت می کرده اند. هر چند به علت سیاستهای شوونیستی رژیم پهلوی و تلاشهای نویسندگان نژاد پرست و پان ایرانیست وجود و ماهیت واقعی این تمدنها مدتها برای مردم نا آشنا بوده و مورخان پان فارسیست سعی در کتمان واقعیت تاریخی داشتند تا بلکه بتوانند آغاز تمدن در ایران را به هزار نخست میلادی و همزمان با ورود آریاییها نسبت دهند.با این حال تلاشهای مستمر باستان شناسان، تاریخ شناسان و مورخان،زبان شناسان و پژوهشگران ایرانی،اروپایی،آمریکایی و روسی و… موجب انتشار حقایق انکارناپذیر در این مورد شد. حقایقی که تاریخ تشکیل تمدنهای ایرانی را نه به قرن هفتم ق.م بلکه به هزاره چهارم و حتی پنجم پیش از میلاد مربوط می سازند. اگر نگوییم همه تمدنهای مذکور لااقل می توانیم بگوئیم که اکثریت غالب تمدنهای مذکور بنا به گواهی محققان و پژوهشگران رشته های مختلف علمی،التصاقی زبان(پیوندی زبان) و غیرهندی و اروپایی بوده اند. متاسفانه مورخان ایرانی با قلب ماهیت اقوام بومی ایران نه تنها به معرفی فرهنگ و تمدن والای آنها تمایلی نشان نداده بلکه تاریخ درخشان این اقوام را با افسانه ها و خرافات آمیخته اند. در افسانه های ایرانی که حتی در شاهنامه فردوسی نیز تکرار شده تصویری که مورخان از بومیان این سرزمین و ساکنان اولیه آن داده اند تصویری غولها شاخدار و عجیب و غریبی است که نژاد پاک آریایی؟!(شاهان کیانی) با غلبه بر آنها ایران را به سوی تمدنی والا سوق داده اند تمدنی که شالوده اش یعنی اساس فرهنگش که زبان وکتابت از نخستین بارزه های آن است به همت همین دیوها (بومیان غیر آریایی ایران) ریخته شده است. بنا به نوشته پروفسور زهتابی آریاییها با ورود به ایران تمام ساکنان بومی این سرزمین را دیو نامیده و در افسانه هایشان با افتخار تمام از قتل و عام وشکست دیوان یعنی بازمانده های تمدنهای باشکوه ایلام،قوتی،لولویی،مانناو… یاد نمودند. و این دیوها همان هایی هستند که به پادشاهان آریایی خواندن و نوشتن می آموزند. و در واقع آریاییها با ورود به ایران تحت تاثیر فرهنگ و تمدن شکوفای ایلام، قوتی،لولوبی و… قرار گرفتند.

ادامه دارد

منبع :نگاهی نوین به تاریخ ترکهای ایران

تالیف : محمد رحمانی فر


هیچ نظری موجود نیست: